Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền đợt 7 năm 2021 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
13/01/2022

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền đợt 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (Công ty). Theo đó, kết quả phân phối như sau:

TT

Tên chứng quyền

Mã CKCS

Kỳ hạn (tháng)

Tổng số chứng quyền đã được phân phối

1

Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.07

KDH

9

0

2

Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.04

PDR

9

0

3

Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.08

NVL

9

0

UBCKNN

Các tin khác