Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho CTCP Chứng khoán Trí Việt
07/01/2022

Ngày 07/01/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 01/GPĐC-UBCK cho CTCP Chứng khoán Trí Việt với nội dung như sau:

- Vốn điều lệ: 1.120.154.610.000 đồng (Một nghìn một trăm hai mươi tỷ một trăn năm mươi tư triệu sáu trăm mười ngàn đồng).

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác