Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A3 của CTCP Chứng khoán Bản Việt
14/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A3 và chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A2 của CTCP Chứng khoán Bản Việt (Công ty). Theo báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của Công ty, tổng số chứng quyền đã phân phối như sau:

STT

Tên chứng quyền

Số chứng quyền đã được phân phối

1

Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A3

0

2

Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A3

0

UBCKNN

Các tin khác