Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber
26/07/2021

Ngày 26/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 30/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber, cụ thể như sau:

- Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN TOÀN AMBER

- Tên tiếng Anh: AMBER SAFE BOND FUND

- Tên viết tắt: ASBF

- Thời hạn hoạt động: Không xác định thời hạn.

Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber được lập theo các nội dung sau:

+ Vốn điều lệ của quỹ: 50.633.910.000 VNĐ (Năm mươi tỷ sáu trăm ba mươi ba triệu chín trăm mười nghìn đồng)

+ Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn) đồng

+ Loại quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

- Công ty quản lý quỹ: Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác