Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
28/09/2021

Ngày 27 tháng 09 năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh số 81/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 37/UBCK-GPHĐKD ngày 26/12/2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương với nội dung như sau:

Vốn điều lệ: 780.000.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi tỷ).

UBCKNN

Các tin khác