Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm đợt 4 năm 2021 cho CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
20/09/2021

  Ngày  20/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm đợt 4 năm 2021 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam, cụ thể như sau:

TT

Số giấy phép

Tên chứng quyền

Mã CKCS

Số lượng chào bán

Tỷ lệ chuyển đổi

Thời hạn (tháng)

1

170/GCN-UBCK

Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.11

VIC

5.000.000

20:1

7

2

171/GCN-UBCK

Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.08

VHM

5.000.000

20:1

7

3

172/GCN-UBCK

Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.12

VRE

5.000.000

8:1

7

4

173/GCN-UBCK

Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.10

VNM

3.000.000

20:1

7

5

174/GCN-UBCK

Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.12

MSN

3.000.000

20:1

7

6

175/GCN-UBCK

Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.13

HPG

10.000.000

10:1

7

7

176/GCN-UBCK

Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.03

PDR

3.000.000

16:1

7

8

177/GCN-UBCK

Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.07

NVL

3.000.000

20:1

7

9

178/GCN-UBCK

Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.06

KDH

3.000.000

8:1

7

10

179/GCN-UBCK

Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.13

STB

10.000.000

8:1

7

11

180/GCN-UBCK

Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.08

HDB

3.000.000

8:1

7

12

171/GCN-UBCK

Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.07

VJC

3.000.000

20:1

7

UBCKNN

Các tin khác