Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối 03 chứng quyền của Công ty Cổ phần chứng khoán Bản Việt
18/11/2021

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối đợt chào bán bổ sung 03 chứng quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (Công ty). Theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của Công ty, tổng số chứng quyền đã được phân phối như sau:

Stt

Tên chứng quyền

Số chứng quyền

đã được phân phối

1

Chứng quyền KDH/VCSC/M/Au/T/A1

275.000

2

Chứng quyền MBB/VCSC/M/Au/T/A2

0

3

Chứng quyền VHM/VCSC/M/Au/T/A1

0

UBCKNN

Các tin khác