Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối của 03 chứng quyền chào bán bổ sung của Công ty Cổ phần chứng khoán SSI
17/11/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối của 08 chứng quyền của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty). Theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của Công ty, tổng số chứng quyền đã được phân phối như sau:

Stt

Tên chứng quyền

Số chứng quyền

đã được phân phối

1

Chứng quyền VHM/8M/SSI/C/EU/Cash-12

123.400

2

Chứng quyền TCB/8M/SSI/C/EU/Cash-12

248.400

3

Chứng quyền MWG/4M/SSI/C/EU/Cash-12

20.300

4

Chứng quyền MBB/4M/SSI/C/EU/Cash-12

120.500

5

Chứng quyền HPG/8M/SSI/C/EU/Cash-12

516.500

6

Chứng quyền FPT/4M/SSI/C/EU/Cash-12

103.100

7

Chứng quyền ACB/8M/SSI/C/EU/Cash-12

21.000

8

Chứng quyền VRE/4M/SSI/C/EU/Cash-12

115.000

UBCKNN

Các tin khác