Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền đợt 5 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
17/11/2021

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền đợt 5 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (Công ty). Theo đó, kết quả phân phối như sau:

TT

Tên chứng quyền

Mã CKCS

Kỳ hạn (tháng)

Tổng số chứng quyền đã được phân phối

1

Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.12

VIC

6

0

2

Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.09

VHM

6

0

3

Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.13

VRE

6

0

4

Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.11

VNM

6

0

5

Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.14

HPG

6

0

6

Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.02

MBB

6

20.000

7

Chứng quyền.PNJ.KIS.M.CA.T.01

PNJ

6

0

UBCKNN

Các tin khác