Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ đầu tư trái phiếu Bản Việt (Quỹ VCAMFI) do CTCP quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt quản lý
22/09/2022

Ngày 22/09/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 51/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu Bản Việt (VCAMFI) do Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt quản lý với nội dung như sau:

1. Vốn điều lệ của quỹ: 125.661.888.700 VNĐ (Một trăm hai mươi lăm tỷ sáu trăm sáu mươi mốt triệu tám trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm đồng chẵn)

2. Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

3. Số lượng chứng chỉ quỹ: 12.566.188,87 (Mười hai triệu năm trăm sáu mươi sáu nghìn một trăm tám mươi tám phẩy tám mươi bảy) chứng chỉ quỹ

3. Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký

UBCKNN

Các tin khác