Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
20/09/2022

Ngày 16/9/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 49/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam chỉ được phép phân phối chứng chỉ quỹ tại các địa điểm phân phối đã thông báo với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và được công bố tại Bản cáo bạch của quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện phân phối.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác