Skip to content
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN Cấp Giấy chứng nhận phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
22/11/2021

Ngày 22/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 46/GCN-UBCK cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chỉ được phép phân phối chứng chỉ quỹ tại các địa điểm phân phối đã thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được công bố tại Bản cáo bạch của quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện phân phối.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác