Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền CVIC01MBS20CE - chứng khoán cơ sở VIC kỳ hạn 4 tháng của CTCP Chứng khoán MB
23/02/2021

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền CVIC01MBS20CE - chứng khoán cơ sở VIC kỳ hạn 4 tháng của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (Công ty). Theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của Công ty, tổng số chứng quyền đã được phân phối là 138.700 chứng quyền.

UBCKNN

Các tin khác