Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN cấp Giấy Chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Daiwa Securities Co.LTD
01/07/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy Chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện số 05/UBCK-GCN ngày 06 tháng 09 năm 2007 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Văn phòng đại diện Công ty Daiwa Securities Co.LTD với nội dung như sau:

- Thời gian hoạt động: 5 năm.

Giấy chứng nhận điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác