Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam (Quỹ TBLF)
22/09/2021

Ngày 20/9/2021, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 184/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tên quỹ: Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam

- Tên tiếng Anh: The Ballad Vietnam Growth Equity Fund

- Tên viết tắt: TBLF

- Công ty quản lý quỹ: Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư SGI

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

- Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam được đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng theo các nội dung sau:

+ Vốn huy động tối thiểu: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng

+ Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn) đồng

+ Loại quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác