Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam
07/09/2021

Ngày 07/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ký ban hành giấy phép điều chỉnh số 76/GPĐC-UBCK điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 45/UBCK-GP ngày 08 tháng 01 năm 2009 của Công ty cổ phần quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam với nội dung sau:

- Vốn điều lệ: 311.419.430.000 đồng (Ba trăm mười một tỷ bốn trăm mười chín triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng)

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác