Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt do thay đổi thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật
06/09/2021

Ngày 06/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành giấy phép điều chỉnh số 75/GPĐC-UBCK điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 05/UBCK-GPHĐQLQ ngày 08/11/2005 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt với nội dung như sau:

Người đại diện pháp luật của Công ty:

Ông: Nguyễn Đình An Chức danh: Tổng giám đốc

UBCKNN

Các tin khác