Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Kiểm tra, hiệu chỉnh và khắc phục sự cố hệ thống CNTT và duy trì trung tâm tích hợp dữ liệu của UBCKNN”
04/07/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Kiểm tra, hiệu chỉnh và khắc phục sự cố hệ thống CNTT và duy trì trung tâm tích hợp dữ liệu của UBCKNN” cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Kiểm tra, hiệu chỉnh và khắc phục sự cố hệ thống CNTT và duy trì trung tâm tích hợp dữ liệu của UBCKNN.

- Loại gói thầu:

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa ¨ Phi tư vấn x Hỗn hợp ¨

- Giá gói thầu:

Nội dung chính của gói thầu: Kiểm tra, hiệu chỉnh và khắc phục sự cố hệ thống CNTT và duy trì trung tâm tích hợp dữ liệu của UBCKNN (trong đó tập trung việc rà soát, hiệu chỉnh, tối ưu và khắc phục sự cố hoạt động của một số máy chủ thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu; hệ thống thư điện tử (hệ thống chưa được mua dịch vụ bảo hành bảo trì hàng năm); Hệ thống thiết bị mạng; Nâng cấp, thay thế một số linh kiện cho một số máy chủ và lưu trữ (những hệ thống chưa được mua bảo hành mở rộng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

3. Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển nghiệp vụ của Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: từ 10h00 ngày 05/7/2019 đến trước 10 giờ 00, ngày 12/7/2019 theo E-TBMT số 20190707831-00.

7. Địa điểm phát hành E-HSMT: Đấu thầu qua mạng.

8. Giá bán 01 bộ E-HSMT: Miễn phí tải qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn./.). Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 05/7/2019.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00, ngày 12/7/2019.

Địa điểm mở thầu: Thực hiện đấu thầu qua mạng.

UBCKNN

Các tin khác