Skip to content
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
UBCKNN thông báo đấu thầu rộng rãi, qua mạng gói thầu “Xây dựng phần mềm thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”
22/09/2021

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đấu thầu rộng rãi, qua mạng gói thầu “Xây dựng phần mềm thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước” nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: “Xây dựng phần mềm thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

- Loại gói thầu:

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa x Phi tư vấn q Hỗn hợp ¨

- Giá gói thầu:

- Nội dung chính của gói thầu: Nâng cấp phần mềm thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới; Đào tạo, chuyển giao công nghệ cho cán bộ của UBCKNN.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên nhiệm vụ hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Xây dựng phần mềm thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển nghiệp vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: từ 10 giờ 55, ngày 21/9/2021 đến trước 15 giờ 30, ngày 01/10/2021. (Theo thông báo mời thầu số 20210950186-00 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

7. Địa điểm phát hành E-HSMT: Phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

8. Giá bán 01 bộ E-HSMT: Phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Bảo đảm dự thầu: 43.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu đồng chẵn./.).

Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 30, ngày 01/10/2021.

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30, ngày 01/10/2021.

12. Địa điểm mở thầu: Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

UBCKNN

Các tin khác