Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo mời thầu “Dịch vụ thuê kênh truyền internet của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2020”
17/03/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo mời thầu “Dịch vụ thuê kênh truyền internet của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2020” cụ thể:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ thuê kênh truyền internet của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2020.

- Loại gói thầu:

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa q Phi tư vấn ý Hỗn hợp ¨

- Giá gói thầu:

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê kênh truyền internet Leasedline tốc độ ổn định tối thiểu 40Mbps trong nước và 02 Mbps quốc tế liên tục 12 tháng phục vụ nhiệm vụ khai thác, trao đổi thông tin; giám sát và quản lý hoạt động giao dịch chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng liên tục (kể cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

3. Nguồn vốn: Nguồn thu phí được để lại của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSYC: Phát hành theo TBMT số 20200333666-00 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ 15h00 ngày 18/3/2020 đến trước 15h00, ngày 25/3/2020 (Trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành E-HSYC: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

8. Giá bán 01 bộ E-HSYC: Miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu đồng chẵn./.).

Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 15h00, ngày 25/3/2020.

11. Thời điểm mở thầu: 15h00, ngày 25/3/2020.

12. Địa điểm mở thầu: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

UBCKNN

Các tin khác