Skip to content
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý tài sản cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
08/09/2021

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý tài sản cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

  - Đơn vị được lựa chọn tổ chức đấu giá là: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

  Đăng thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 9/9/2021 đến ngày 10/9/2021

  (chi tiết Thông báo đính kèm).

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác