Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính cá nhân tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”
23/07/2019

UBCKNN thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính cá nhân tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước” cụ thể như sau:

1. Tên dự án: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính cá nhân tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

2. Tên gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính cá nhân tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

3. Số thông báo mời thầu: Số 20190670802-00 ngày 27/06/2019.

4. Giá gói thầu: 200.000.000 đồng.

5. Giá trúng thầu: 199.440.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn./.)

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Viễn thông tin học.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Không có.

9. Quyết định phê duyệt: Số 83/QĐ-CNTT ngày 12/07/2019 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin về việc phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh, qua mạng “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính cá nhân tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

10. Thông tin về các hàng hóa/dịch vụ thuộc gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính cá nhân nhằm duy trì sự ổn định của hệ thống máy tính cá nhân, xử lý kịp thời các sự cố máy tính phục vụ các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ yêu cầu phải sử dụng máy tính của các đơn vị tại UBCKNN.

UBCKNN

Các tin khác