Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
UBCKNN thông báo mời thầu “Dịch vụ thuê kênh truyền internet của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021”
04/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo mời thầu “Dịch vụ thuê kênh truyền internet của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021”, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ thuê kênh truyền internet của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021.

- Loại gói thầu:

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa q Phi tư vấn ý Hỗn hợp ¨

- Giá gói thầu:

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê kênh truyền internet Leasedline tốc độ ổn định tối thiểu 40Mbps trong nước và 02 Mbps quốc tế liên tục 12 tháng phục vụ nhiệm vụ khai thác, trao đổi thông tin; giám sát và quản lý hoạt động giao dịch chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng liên tục (kể cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

3. Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển nghiệp vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: Phát hành theo E-TBMT số 20210474256-00 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ 14h00 ngày 04/5/2021 đến trước 15 giờ 00, ngày 11/5/2021.

7. Địa điểm phát hành E-HSMT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

8. Giá bán 01 bộ E-HSYC: Phát hành miễn phí trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu đồng chẵn./.).

Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 11/5/2021

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00, ngày 11/5/2021.

12. Địa điểm mở thầu: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Các tin khác