Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo mời thầu gói thầu “Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”
23/08/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo mời thầu gói thầu “Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”, cụ thể:

1. Tên gói thầu: “Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

- Loại gói thầu:

Xây lắp � Mua sắm hàng hóa � Phi tư vấn � Hỗn hợp �

- Nội dung chính của gói thầu: Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Thực hiện đào tạo, chuyển giao công nghệ cho cán bộ UBCKNN.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: “Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

3. Nguồn vốn: Nguồn thu phí được để lại của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: 13/8/2019

7. E-HSMT được phát hành miễn phí

8. Địa điểm phát hành: http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Bảo đảm dự thầu: 41.150.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng./.)

Hình thức bảo đảm bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10.  Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 30 tháng 8 năm 2019.

11.  Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 30 tháng 8 năm 2019.

UBCKNN

Các tin khác