Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Mua bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ KT chính hãng năm 2022 đối với một số thiết bị thuộc các HTUD CNTT của UBCKNN”
17/06/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Mua bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chính hãng năm 2022 đối với một số thiết bị thuộc các hệ thống ứng dụng CNTT của UBCKNN”, cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Mua bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chính hãng năm 2022 đối với một số thiết bị thuộc các hệ thống ứng dụng CNTT của UBCKNN.

- Loại gói thầu:

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa þ Phi tư vấn ¨ Hỗn hợp ¨

- Giá gói thầu:

Nội dung chính của gói thầu: Mua bảo hành mở rộng 01 năm và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chính hãng kèm một số dịch vụ của Nhà thầu về hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống phần cứng để duy trì tính hoạt động ổn định của các hệ thống CNTT của UBCKNN để đảm bảo hệ thống có thể hoạt động thông suốt, liên tục, rút ngắn thời gian gián đoạn khi xảy ra sự cố về phần cứng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

3. Nguồn vốn: Nguồn thu phí được để lại của Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: từ 10h00 ngày 16/6/2022 đến trước 10h00 ngày 27/6/2022 theo E-TBMT số 20220636808-00.

7. Địa điểm phát hành E-HSMT: Đấu thầu qua mạng.

8. Giá bán 01 bộ E-HSMT: Miễn phí tải qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn./.). Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 10h00, ngày 27/6/2022.

11. Thời điểm mở thầu: 10h00, ngày 27/6/2022.

UBCKNN

Các tin khác