Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Mua bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đối với một số thiết bị CNTT của UBCKNN năm 2021”
01/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Mua bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đối với một số thiết bị CNTT của UBCKNN năm 2021”, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: “Mua bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đối với một số thiết bị CNTT của UBCKNN năm 2021”.

2. Tên gói thầu: “Mua bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đối với một số thiết bị CNTT của UBCKNN năm 2021”.

3. Số thông báo mời thầu: Đăng tải trên báo đấu thầu số 108 ngày 14/6/2021; Đăng tải E-TBMT trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia lúc 10h00 ngày 11/6/2021, phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo E-TBMT số 20210622806-00.

4. Giá gói thầu: 2.154.900.000 đồng.

5. Giá trúng thầu: 2.145.000.000 đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm liên tục (kể cả các ngày nghỉ lễ theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 51/QĐ-CNTT ngày 01/7/2021 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu “Mua bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đối với một số thiết bị CNTT của UBCKNN năm 2021”.

10. Thông tin về các hàng hóa/dịch vụ thuộc gói thầu:

STT

Danh mục hàng hóa

Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm

Khối lượng mời thầu

Đơn vị tính

Mô tả hàng hóa

Xuất xứ

Đơn giá dự thầu

Thành tiền

(Cột 4 x 8)

1

Bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đối với một số thiết bị CNTT của UBCKNN năm 2021 (Chi tiết danh sách thiết bị nêu tại Mục 2.1 – Mục 2 – Chương V – Phần 2 – E-HSMT - Yêu cầu về kỹ thuật)

 

1

Gói dịch vụ

Bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đối với một số thiết bị CNTT của UBCKNN năm 2021 (Chi tiết danh sách thiết bị nêu tại Mục 2 – Chương V – Phần 2 – E-HSMT - Yêu cầu về kỹ thuật)

 

2.145.000.000

2.145.000.000

Tổng cộng giá trúng thầu của hàng hóa đã bao gồm, phí, lệ phí(nếu có)

2.145.000.000

UBCKNNN

Các tin khác