Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
UBCKNN thông báo đấu thầu rộng rãi, qua mạng gói thầu “Nâng cấp, mở rộng chương trình quản lý văn bản và điều hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”
22/09/2021

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đấu thầu rộng rãi, qua mạng gói thầu “Nâng cấp, mở rộng chương trình quản lý văn bản và điều hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước” nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: “Nâng cấp, mở rộng chương trình quản lý văn bản và điều hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

- Loại gói thầu:

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa x Phi tư vấn q Hỗn hợp ¨

- Giá gói thầu:

- Nội dung chính của gói thầu: Nâng cấp, mở rộng chương trình Quản lý văn bản và điều hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Mua sắm thiết bị phần cứng gồm 04 máy chủ phục vụ hoạt động của Chương trình; Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm cũ sang phần mềm mới để phục vụ tra cứu, tìm kiếm và in báo cáo khi cần; Tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho cán bộ quản trị và người sử dụng chương trình của UBCKNN.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên nhiệm vụ hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Nâng cấp, mở rộng chương trình quản lý văn bản và điều hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển nghiệp vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: từ 10 giờ 33, ngày 21/9/2021 đến trước 14 giờ 00, ngày 01/10/2021. (Theo thông báo mời thầu số 20210950197-00 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

7. Địa điểm phát hành E-HSMT: Phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

8. Giá bán 01 bộ E-HSMT: Phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn./.).

Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 01/10/2021.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00, ngày 01/10/2021.

12. Địa điểm mở thầu: Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

UBCKNN

Các tin khác