Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Mua bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đối với thiết bị CNTT của UBCKNN năm 2021”
11/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Mua bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đối với thiết bị CNTT của UBCKNN năm 2021”, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Mua bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đối với thiết bị CNTT của UBCKNN năm 2021.

- Loại gói thầu:

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa ¨ Phi tư vấn ý Hỗn hợp ¨

- Giá gói thầu:

- Nội dung chính của gói thầu: Mua bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 01 năm đối với một số thiết bị hạ tầng phần cứng hệ thống CNTT của UBCKNN (các hệ thống IDS, MSS, SCMS, FMS, hệ thống Quản lý Người hành nghề chứng khoán; Văn bản điều hành; Hệ thống SAN lưu trữ 3PAR kèm các thiết bị ngoại vi; Máy chủ Mail Server).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

3. Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển nghiệp vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 10h00 ngày 11/6/2021 đến trước 10h00 ngày 22/6/2021 theo E-TBMT số 20210622806 -00.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Đấu thầu qua mạng.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí tải qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng chẵn./.). Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 22/6/2021.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00, ngày 22/6/2021.

UBCKNN

Các tin khác