Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
UBCKNN thông báo mời thầu “Dịch vụ thuê địa điểm hosting đặt các hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021”
04/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo mời thầu “Dịch vụ thuê địa điểm hosting đặt các hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021”, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ thuê địa điểm hosting đặt các hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021.

- Loại gói thầu:

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa q Phi tư vấn ý Hỗn hợp ¨

- Giá gói thầu:

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê địa điểm đặt hosting các hệ thống CNTT của UBCKNN gồm: Hệ thống Lux VIE026 triển khai từ năm 2012; Hệ thống CSDL quản lý CTCK, Công ty QLQ & QĐTCK, CSDL quản lý Người hành nghề chứng khoán, CSDL quản lý Nhà đầu tư nước ngoài, Nâng cấp Cổng thông tin điện tử mới triển khai năm 2012-2013; Thiết bị thuộc dự án ATBM 2015-2016; Hệ thống IDS Plus, MSS Plus nâng cấp năm 2016; Hệ thống thiết bị phần cứng thuộc dự án Xây dựng hệ thống trao đổi và tích hợp các CSDL của UBCKNN – Trục tích hợp SOA; Hệ thống thiết bị vận hành Cổng thông tin điện tử của Tạp chí Chứng khoán; máy chủ quản trị các hệ thống thư điện tử và hệ thống cổng thông tin điện tử; các kênh truyền số liệu tới Hệ thống đặt tại trụ sở Cơ quan UBCKNN.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 600 ngày liên tục (kể cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

3. Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển nghiệp vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Phát hành theo E-TBMT số 20210474027-00 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ 15 giờ 00, ngày 4/5/2021 đến trước 15 giờ 00, ngày 14/5/2021.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Phát hành miễn phí trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

9. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng (Bằng chữ: sáu mươi triệu đồng chẵn./.).

Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 14/5/2021.

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00, ngày 14/5/2021.

UBCKNN

Các tin khác