Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
UBCKNN thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Thuê bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực máy in, máy fax, máy quét dữ liệu tại Cơ quan UBCKNN năm 2021
23/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Thuê bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực máy in, máy fax, máy quét dữ liệu tại Cơ quan UBCKNN năm 2021 cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Thuê bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực máy in, máy fax, máy quét dữ liệu tại Cơ quan UBCKNN năm 2021.

- Loại gói thầu:

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa ¨ Phi tư vấn x Hỗn hợp ¨

- Giá gói thầu: 300.000.000 VNĐ (Ba trăm triệu đồng chẵn)

Nội dung chính của gói thầu: Thuê bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực máy in, máy fax, máy quét dữ liệu tại Cơ quan UBCKNN năm 2021 nhằm duy trì sự ổn định của các thiết bị máy in, máy quét tài liệu và máy fax; Xử lý kịp thời các sự cố máy in, máy quét tài liệu và máy fax; Thay mực máy in, máy quét tài liệu và máy fax khi hết mực. Tất cả để phục vụ các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến in ấn tài liệu, quét tài liệu, fax tài liệu của các đơn vị tại UBCKNN;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

3. Nguồn vốn: Nguồn thu phí được để lại năm 2021 của UBCKNN.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 08 giờ 41, ngày 22/7/2021 đến trước 09 giờ 00, ngày 29/7/2021.

7. Địa điểm phát hành E-HSMT: Đấu thầu qua mạng.

8. Giá bán 01 bộ E-HSMT: Miễn phí tải qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn./.). Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 29/7/2021.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 29/7/2021.

Địa điểm mở thầu: Thực hiện đấu thầu qua mạng./.

UBCKNN

Các tin khác