Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Diễn tập xử lý sự cố tấn công hệ thống CNTT của UBCKNN”
21/09/2022

  

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Diễn tập xử lý sự cố tấn công hệ thống CNTT của UBCKNN”, cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Diễn tập xử lý sự cố tấn công hệ thống CNTT của UBCKNN.

- Loại gói thầu:

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa ¨ Phi tư vấn x Hỗn hợp ¨

- Giá gói thầu:

Nội dung chính của gói thầu: Thuê đơn vị chuyên nghiệp thực hiện diễn tập xử lý sự cố tấn công hệ thống CNTT của UBCKNN nhằm trang bị cho cán bộ kỹ thuật kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế và sự nhanh nhạy, ứng phó xử lý tình huống khi xảy ra tấn công mạng, nguy cơ, mối đe dọa về an toàn đối với các hệ thống thông tin, góp phần tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và người sử dụng về an toàn thông tin.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

3. Nguồn vốn: Nguồn thu phí được để lại của Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 08h08’ ngày 21/9/2022 đến trước 10h00 ngày 29/9/2022 theo E-TBMT số IB2200000132-00.

7. Địa điểm phát hành E-HSYC: Đấu thầu qua mạng.

8. Giá bán 01 bộ E-HSYC: Miễn phí tải qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Bảo đảm dự thầu: 5.500.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./.).

10. Thời điểm đóng thầu: 10h00, ngày 29/9/2022.

11. Thời điểm mở thầu: 10h00, ngày 29/9/2022.

Địa điểm mở thầu: Thực hiện đấu thầu qua mạng.

UBCKNN

Các tin khác