Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Thực hiện diễn tập xử lý, ứng cứu sự cố An ninh thông tin cho Hệ thống CNTT của UBCKNN”
17/06/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Thực hiện diễn tập xử lý, ứng cứu sự cố An ninh thông tin cho Hệ thống CNTT của UBCKNN

1. Tên gói thầu: Thực hiện diễn tập xử lý, ứng cứu sự cố An ninh thông tin cho Hệ thống CNTT của UBCKNN”.

- Loại gói thầu:

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa ¨ Phi tư vấn x Hỗn hợp ¨

- Giá gói thầu:

Nội dung chính của gói thầu: Thực hiện diễn tập có hiệu quả cao cho hệ thống CNTT của UBCKNN: triển khai 01 nội dung trong kịch bản diễn tập như sau: Diễn tập ứng cứu sự cố tấn công mã độc vào hệ thống CNTT của UBCKNN thông qua hệ thống email đến người dùng nội bộ: Chuyên gia của Nhà thầu sẽ chuẩn bị mã độc và chịu trách nhiệm thực hiện tấn công, phối hợp với cán bộ của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. Có thể lựa chọn thêm hình thức tấn công việc lây mã độc thông qua USB hoặc thông qua Website.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

3. Nguồn vốn: Nguồn thu được để lại của Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: từ 16h00 ngày 17/6/2019 đến trước 09 giờ 00, ngày 24/6/2019.

7. Địa điểm phát hành E-HSMT: Đấu thầu qua mạng.

8. Giá bán 01 bộ E-HSMT: Miễn phí tải qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn./.). Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 24/6/2019.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 24/6/2019.

Địa điểm mở thầu: Thực hiện đấu thầu qua mạng.

UBCKNN

Các tin khác