Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Mua sắm, thay thế thiết bị công nghệ thông tin của Cơ quan UBCKNN”
22/05/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Mua sắm, thay thế thiết bị công nghệ thông tin của Cơ quan UBCKNN” cụ thể như sau:  

1. Tên gói thầu: Mua bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ 01 năm đối với hạ tầng phần cứng hệ thống CNTT của UBCKNN.

- Loại gói thầu:  

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa x Phi tư vấn p Hỗn hợp ¨

- Giá gói thầu:

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm, thay thế: 60 máy tính cá nhân phổ biến, 40 máy tính chuyên dùng, 144 bộ lưu điện, 01 máy chủ và 01 thiết bị cân bằng tải.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

3. Nguồn vốn: Nguồn thu để lại năm 2019 của UBCKNN do Cơ quan UBCKNN điều chuyển.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ ngày 23/5/2019 đến trước 15 giờ 00, ngày 03/6/2019 theo E-TBMT số 20190548905-00

7. Địa điểm phát hành HSMT: Đấu thầu qua mạng.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí tải qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng chẵn./.). Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 15h giờ 00, ngày 03/6/2019

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00, ngày 03/6/2019

Địa điểm mở thầu: Thực hiện đấu thầu qua mạng.

UBCKNN

Các tin khác