Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo mời thầu Gói thầu Gia hạn phần mềm quản trị, bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 01 năm đối với một số giải pháp an toàn bảo mật hệ thống CNTT của UBCKNN
29/04/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo mời thầu Gói thầu Gia hạn phần mềm quản trị, bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 01 năm đối với một số giải pháp an toàn bảo mật hệ thống CNTT của UBCKNN, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Gói thầu Gia hạn phần mềm quản trị, bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 01 năm đối với một số giải pháp an toàn bảo mật hệ thống CNTT của UBCKNN.

- Loại gói thầu:

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa x Phi tư vấn q Hỗn hợp ¨

- Giá gói thầu:

- Nội dung chính của gói thầu: Thực hiện gia hạn bản quyền phần mềm quan trị, bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 01 năm cho một số giải pháp an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 510 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

3. Nguồn vốn: Nguồn thu phí được để lại của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 04 tháng 05 năm 2020 đến trước 14 giờ 00, ngày 25 tháng 5 năm 2020. (Theo thông báo mời thầu số 202000472080-00 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Công nghệ thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tầng 7 nhà D, phòng 702, số 234, Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39351079 số lẻ 725; fax: 024.39350943, email: cntt@ssc.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 165.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng chẵn./.).

Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 25 tháng 05 năm 2020.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 01, ngày 25 tháng 5 năm 2020.

UBCKNN

Các tin khác