Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo mời thầu “Thuê dịch vụ phần mềm tin nhắn SMS cho hệ thống công bố thông tin IDS của UBCKNN từ năm 2020 đến năm 2022”
30/03/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo mời thầu “Thuê dịch vụ phần mềm tin nhắn SMS cho hệ thống công bố thông tin IDS của UBCKNN từ năm 2020 đến năm 2022”, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ phần mềm tin nhắn SMS cho hệ thống công bố thông tin IDS của UBCKNN từ năm 2020 đến năm 2022..

- Loại gói thầu:

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa q Phi tư vấn ý Hỗn hợp ¨

- Giá gói thầu:

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ 03 năm liên tục về cho thuê phần mềm tin nhắn SMS hỗ trợ các hệ thống CNTT của UBCKNN gồm: IDS Công bố thông tin, CSDL Quản lý Công ty Chứng khoán (SCMS), CSDL Quản lý Công ty QLQ và QĐTCK.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng liên tục (kể cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

3. Nguồn vốn: Nguồn thu phí được để lại của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSYC: Phát hành theo TBMT số 20200360099-00 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ 15h00 ngày 27/3/2020 đến trước 15 giờ 00, ngày 03/4/2020 (Trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành E-HSYC: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

8. Giá bán 01 bộ E-HSYC: Miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: 6.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn./.).

Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 03/4/2020.

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 05, ngày 03/4/2020.

12. Địa điểm mở thầu: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

UBCKNN

Các tin khác