Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính cá nhân tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ 2020 đến 2022”
27/03/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính cá nhân tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ 2020 đến 2022

1. Tên gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính cá nhân tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ 2020 đến 2022.

- Loại gói thầu:

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa ¨ Phi tư vấn x Hỗn hợp ¨

- Giá gói thầu: 600.000.000 VNĐ (Sáu trăm triệu đồng chẵn)

Nội dung chính của gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính cá nhân tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ 2020 đến 2022; Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính cá nhân nhằm duy trì sự ổn định của hệ thống máy tính cá nhân, xử lý kịp thời các sự cố máy tính phục vụ các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ yêu cầu phải sử dụng máy tính của các đơn vị tại UBCKNN.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

3. Nguồn vốn: Nguồn thu phí được để lại của UBCKNN.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: từ ngày 25/03/2020 đến trước 17 giờ 00, ngày 01/04/2020.

7. Địa điểm phát hành E-HSMT: Đấu thầu qua mạng.

8. Giá bán 01 bộ E-HSMT: Miễn phí tải qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Bảo đảm dự thầu: 6.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn./.). Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 17 giờ 00, ngày 01/04/2020.

11. Thời điểm mở thầu: 17 giờ 00, ngày 01/04/2020.

Địa điểm mở thầu: Thực hiện đấu thầu qua mạng.

UBCKNN

Các tin khác