Skip to content
ssc.gov.vn
Chiến lược phát triển ngành
Phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020
01/04/2013

        Ngày 1/3/2012, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020 với các giải pháp tổng thể, dài hạn nhằm phát triển thị trường chứng khoán ổn định, vững chắc, tăng quy mô và chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm, nghiệp vụ, đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả và trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.  

       Tăng quy mô, độ sâu và tính thanh khoản cho thị trường  

       Mục tiêu quan trọng của chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011 - 2020 là tăng quy mô, độ sâu và tính thanh khoản cho thị trường chứng khoán. Phấn đấu đưa tổng giá trị vốn hóa trị trường cổ phiếu đạt khoảng 70% GDP vào năm 2020; đưa thị trường trái phiếu trở thành một kênh huy động và phân bổ vốn quan trọng cho phát triển kinh tế; Đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức, khuyến khích đầu tư nước ngoài dài hạn và đào tạo nhà đầu tư cá nhân. Bên cạnh đó, một mục tiêu không kém phần quan trọng của Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán là tăng tính hiệu quả của thị trường chứng khoán thông qua tái cấu trúc mô hình tổ chức thị trường chứng khoán theo hướng cả nước chỉ có 1 Sở GDCK và từng bước cổ phần hóa Sở GDCK nhằm đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động, thuận tiện trong việc nâng cao năng lực quản trị và thu hút vốn từ các thành viên thị trường; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa các hoạt động nghiệp vụ theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, mở cửa thị trường cho các trung gian tài chính nước ngoài phù hợp với lộ trình cam kết và mức độ cạnh tranh đối với các tổ chức trong nước; tăng cường năng lực quản lý, giám sát, thanh tra và cưỡng chế thực thi của cơ quan quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và lòng tin của thị trường. Đồng thời, tham gia chương trình liên kết thị trường khu vực ASEAN và thế giới theo lộ trình phát triển và đáp ứng yêu cầu về an ninh tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thị trường chứng khoán Việt Nam so với các thị trường khác trong khu vực và trên thế giới.

         Thực hiện hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực quản lý giám sát

         Để đạt được những mục tiêu trên, Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011 – 2020 cũng đã đưa ra các giải pháp thực hiện. Một trong những giải pháp quan trọng phải kể đến đầu tiên là hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực quản lý, giám sát, trong đó, giai đoạn 2011 – 2015 tiến hành hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán số 70 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán; Xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật Chứng khoán mới (thay thế cho Luật Chứng khoán hiện hành) vào năm 2015 với phạm vi điều chỉnh rộng hơn, tiếp cận gần hơn với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Tăng cung hàng hóa cho thị trường và cải thiện chất lượng nguồn cung. Áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về công bố thông tin, quản trị công ty và xây dựng cơ chế bảo vệ nhà đầu tư nhỏ; Chuẩn hóa các quy định chào bán chứng khoán ra công chúng theo thông lệ quốc tế; cải tiến phương thức định giá và chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đồng thời hoàn thiện và phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu công ty trên cơ sở gắn kết giữa thị trường chào bán sơ cấp với thị trường giao dịch thứ cấp, từng bước xây dựng đường cong lợi suất chuẩn cho thị trường trái phiếu; phát triển thị trường trái phiếu công ty, xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh, kết hợp với việc tái cấu trúc tổ chức thị trường, hướng tới một hệ thống thị trường hoàn thiện và hiện đại hóa.

          Ngoài ra, Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011 – 2020 cũng đưa ra một số giải pháp khác như: Giải pháp phát triển và đa dạng hóa các loại hình nhà đầu tư, cải thiện chất lượng cầu đầu tư nhằm hướng tới cầu đầu tư bền vững; giải pháp phát triển nâng cao năng lực cho hệ thống các tổ chức trung gian thị trường, phát triển các Hiệp hội, tổ chức phụ trợ thị trường chứng khoán; giải pháp tái cấu trúc tổ chức thị trường, hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động và giao dịch trên thị trường chứng khoán; giải pháp tăng cường năng lực quản lý, giám sát và cưỡng chế thực thi; tăng cường hợp tác quốc tế và công tác đào tạo, nghiên cứu và thông tin tuyên truyền…

  Xem file đính kèm.

(UBCKNN)

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác