Skip to content
ssc.gov.vn
Chiến lược phát triển ngành
Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động của ngành Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020
01/02/2013

        Để triển khai thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 224/QĐ-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2013 phê duyệt Chương trình hành động của ngành tài chính triển khai thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020.

      Chương trình hành động đã xác định các nhiệm vụ  chủ yếu của Bộ Tài chính để chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành tài chính tổ chức thực hiện Chiến lược tài chính hướng tới xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính - tiền tệ, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; huy động, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính trong xã hội hiệu quả, công bằng; cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện; đảm bảo tính hiệu quả và hiệu lực của công tác quản lý, giám sát tài chính.

       Chương trình hành động cũng là căn cứ để các đơn vị thuộc Bộ Tài chính xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động theo chức năng để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể mà Chiến lược tài chính đã xác định cùng với việc tổ chức thực hiện các chiến lược phát triển từng ngành, lĩnh vực như thuế, hải quan, kho bạc, bảo hiểm, chứng khoán, thị trường vốn, nợ công và nợ nước ngoài, dự trữ quốc gia, kế toán – kiểm toán…

         Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cần quán triệt đầy đủ và sâu sắc quan điểm, mục tiêu của Chiến lược tài chính đến năm 2020 cũng như các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và các đề án liên quan đến việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; cụ thể hóa các yêu cầu trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược tài chính, trong đó có xác định các vấn đề cần ưu tiên và đảm bảo nhất quán với việc thực hiện các chương trình hành động của Chính phủ.

         Trên cơ sở đó, phương châm hành động của ngành Tài chính được thể hiện trên bốn mặt: (i) Phát triển nền tài chính quốc gia theo hướng hiệu quả, toàn diện, hợp lý và công bằng, trong đó ưu tiên nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực tài chính; (ii) Thực hiện quản lý tài chính bằng pháp luật, đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, kỷ cương, kỷ luật tài chính và hiện đại hoá nền tài chính quốc gia; (iii) Chủ động, sáng tạo, đổi mới để không ngừng phát huy vai trò của tài chính là huyết mạch của nền kinh tế, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, mở đường nhằm thực hiện phát triển nhanh, bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; (iv) Phát huy dân chủ, kỷ cương trong quản lý tài chính và thực thi công vụ; mở rộng quan hệ hợp tác và phối hợp hành động giữa các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong toàn ngành cũng như với các cơ quan, đơn vị bên ngoài.

        Ban hành kèm theo Chương trình hành động là danh mục 82 đề án với các định hướng lớn, yêu cầu về kết quả và mốc thời gian thực hiện cụ thể mà ngành tài chính cần thực hiện từ nay đến năm 2020 thuộc 9 nhóm nội dung: (1) Kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm; (2) Nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực tài chính quốc gia; (3) Nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính gắn với quá trình tái cơ cấu nền tài chính quốc gia; (4) Đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công cùng với đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn lực xã hội phát triển dịch vụ công; (5) Hoàn thiện chính sách, cơ chế tài chính doanh nghiệp; thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước; (6) Phát triển đồng bộ thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; (7) Đẩy mạnh hoạt động hợp tác và chủ động hội nhập quốc tế về tài chính; (8) Nâng cao năng lực và hiệu quả kiểm tra, thanh tra, giám sát và đảm bảo an ninh tài chính quốc gia; (9) Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, hoàn thiện phương thức điều hành chính sách tài chính.

          Để đảm bảo tính khả thi và nâng cao chất lượng thực hiện các đề án, Chương trình hành động giao các đơn vị định kỳ báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện vào tháng 12 hàng năm. Bộ Tài chính cũng sẽ thành lập Nhóm điều phối cải cách của Bộ Tài chính để điều phối, giám sát việc thực hiện các định hướng cải cách xác định trong Chiến lược tài chính đến năm 2020 và Chương trình hành động này. Các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động sẽ được khen thưởng, động viên kịp thời. Nguồn kinh phí để thực hiện Chương trình hành động được khai thác từ các nguồn lực trong và ngoài nước, được bố trí theo từng giai đoạn cho từng đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ xác định trong Chương trình hành động.

(UBCKNN)

Các tin khác