Skip to content
Thông tin công bố
UBCKNN ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (FMS)
16/09/2021

Ngày 15/07/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 458/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư của UBCKNN.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14/QĐ-UBCK ngày 09/01/2015 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

UBCKNN

Các tin khác