Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
22/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được thông báo số 05/2020/TB-AVA ngày 01/10/2020 về việc giảm danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA). Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thông báo giảm 01 kiểm toán viên Lê Như Nam (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2898-2019-126-1, cấp ngày 06/11/2018) khỏi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kể từ ngày 01/10/2020.

UBCKNN

Các tin khác