Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
20/10/2020

Ngày 19/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 674/QĐ-UBCK đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lọi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với kiểm toán viên Nguyễn Thị Ngọc Châm (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2980-2019-137-1) của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kể từ ngày 19/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020).

UBCKNN

Các tin khác