Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
20/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt được bổ sung 02 kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 của Công ty kể từ ngày 19/10/2020, cụ thể:

STT

Họ và tên KTV

Số chứng chỉ KTV

GCN đăng ký hành nghề kiểm toán

1

Phạm Văn Tuân

4497/KTV

4497-2018-124-1

2

Nguyễn Thị Huyền Trang

4287/KTV

4287-2018-124-1

UBCKNN

Các tin khác