Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO
15/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được thông báo ngày 28/9/2020 về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề của Công ty TNHH Kiểm toán BDO. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán BDO thông báo giảm kiểm toán viên Trương Thị Hướng (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1042-2018-038-1, cấp ngày 03/10/2017) khỏi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kể từ ngày 30/09/2020.

UBCKNN

Các tin khác