Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN chấp thuận tăng kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán năm 2020 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
15/10/2020

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận tài liệu đăng ký bổ sung kiểm toán viên trong danh sách Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 theo Đơn đăng ký ngày 17/09/2020 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC bổ sung Kiểm toán viên Đặng Huy Hoàng (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4461-2018-002-1) kể từ ngày 14/10/2020 vào Danh sách kiểm toán viên được kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 932/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019 do Chủ tịch UBCKNN cấp.

UBCKNN

Các tin khác