Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán &Tư vấn RSM Việt Nam
23/09/2020

Ngày 16/09/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được công văn ngày 11/09/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán& tư vấn RSM Việt Nam thông báo giảm kiểm toán viên Trần Quang Huy (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4125-2017-026-1) trong danh sách kiểm toán viên chấp thuận năm 2020 kể từ ngày 08/09/2020.

UBCKNN

Các tin khác