Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2020 của Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam
23/09/2020

Ngày 15/09/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được công văn ngày 15/09/2020 của Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam thông báo giảm kiểm toán viên Chu Anh Dũng (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3814-2016-004-1) trong danh sách kiểm toán viên chấp thuận năm 2020 do kiểm toán viên này đã nghỉ việc từ ngày 14/09/2020

UBCKNN

Các tin khác