Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
15/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo số 184/VN1A-HN-CV ngày 07/9/2020 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Công ty) về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề. Theo đó, Công ty thông báo giảm Kiểm toán viên Nguyễn Thị Vinh (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4095-2017-001-1, cấp ngày 24/8/2017) tại Công ty khỏi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kể từ ngày 05/9/2020.

UBCKNN

Các tin khác