Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo giảm kiểm toán viên tại Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
09/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo số 08/2020/TB-AASCN ngày 31/8/2020 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề. Theo đó, Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thông báo giảm Kiểm toán viên Mai Văn Công (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2920-2019-152-1, cấp ngày 18/10/2018) tại Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt khỏi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kể từ ngày 31/8/2020.

UBCKNN

Các tin khác