Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán năm 2020 của Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam
04/09/2020

Ngày 26/08/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được công văn ngày 24/08/2020 và Quyết định số R2005-422/QĐ ngày 28/5/2020 của Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam (E&Y) thông báo giảm kiểm toán viên Nguyễn Hà Lê trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kể từ ngày 01/06/2020,

UBCKNN

Các tin khác