Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN nhận được Thông báo giảm kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
13/08/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo số 12/2020/UHY-TB ngày 30/7/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về việc giảm Kiểm toán viên Nguyễn Đức Quỳnh (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1016-2019-112-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 của Công ty kể từ ngày 30/7/2020.

UBCKNN

Các tin khác